W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

1) Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów, określone w 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005 zwane dalej "Ustawą"

Lp.

Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość punktowa kryterium

1 .

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3 Ustawy kryteria ustawowe mają jednakową wartość.


 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U, z 2024 r. poz. 44)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429)

2) Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XV 161 19 z dnia 19 rudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Długołęka:

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzający spełnianie kryterium

Wartość punktowa kryterium

1.

Oboje rodzice kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
2) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
3) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
4) wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

50

2.

Oboje rodzice kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - płacą podatek rolny na rzecz Gminy Długołęka

oświadczenia obojga rodziców kandydata lub rodzica kandydata samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały

30

3.

Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - płaci podatek rolny na rzecz Gminy Długołęka

oświadczenie rodzica kandydata o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały

15

4.

Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub u kandydata lekarskie badanie kwalifikacyjne dało podstawy do odroczenia lub długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

oświadczenie rodzica kandydata o poddaniu kandydata obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich odroczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały

10

5.

Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie kandydata posiadającego rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej (także w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego) w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

oświadczenie rodzica kandydata o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa, które będzie korzystać z usług danego przedszkola lub danej szkoły podstawowej (także w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego) w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

5

6.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata jest:
- równy lub mniejszy niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658, 852, 1429) zwanej dalej „kwotą” - 1 pkt, przekracza 100% kwoty - liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata

oświadczenie rodzica kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały

0-1

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.

  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 Ustawy).

  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 Ustawy).

  • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a S 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu (art. 150 ust. 3-5 Ustawy).

  • Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego).

  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".